Home » Om STH » Forretningsorden

Forretningsorden

1. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år på 1. møde efter valget ved at vælge formand og næstformand. Til valget kræves absolut flertal. Dvs. 50 % af stemmerne evt. efter flere valgrunder. Hvis stemmerne fortsat står lige foretages lodtrækning.

2. Indkaldelse til bestyrelsesmøder skal foretages skriftligt. Formanden og sekretæren udsender dagsordenen til mødet med mindst én uges varsel.

3. Punkter til dagsordenen afleveres til formanden senest 10 arbejdsdage inden mødet.

4. Der afholdes mindst 11 bestyrelsesmøder om året.(Hver måned, dog undtaget af juli)

5. Dato for næste møde aftales inden mødet slutter.

6. Møderne ledes af formanden. I dennes fravær af næstformanden. Næstformandens fravær træffes aftale om, hvilken repræsentant der indtræder i rollen som formand.

7. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 Bestyrelsesrepræsentanter er fremmødt.

8. Der kan indkaldes til ekstraordinære møder, når formanden eller næstformanden skønner at der er behov for det.

Der skal indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis mindst 2 af bestyrelsens øvrige medlemmer ønsker og begrunder dette. De normale indkaldelsesfrister skal i disse tilfælde så vidt muligt overholdes men kan dog fraviges i ekstraordinære tilfælde, der i så fald skal fremgå af indkaldelsen.

9. Stemmeafgivelse kræver deltagelse i mødet.

10. Afgørelser træffes ved flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes fravær – næstformandens stemme udslagsgivende.

11. Ved bestyrelsesmedlemmers fravær indtræder suppleanter i prioriteret rækkefølge. I. suppleant. 2. suppleant. Dette gør sig ligeledes gældende ved et medlems udtræden af bestyrelsen.

12. Dagsordenen

 • Tilbage melding fra undervisere
  • Fokusområder/Månedens tema
  • Holdlister
 • Økonomi
  • Tilmeldinger
  • Udmeldelser
  • Budget
 • Aktiviteter
  • Afsluttede
  • Kommende
 • Henvendelser til bestyrelse
 • Evt.

13. Der skrives referat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet sendes til formanden, som godkender det, således at det kan sendes videre til alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter via mail.

14. Referatet betragtes som godkendt, hvis ikke formanden eller sekretæren har modtaget indsigelser senest 5 arbejdsdage efter udsendelsen.

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning