Home » Om STH » Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter

Klubbens navn er Sportsrideklubben Thisted (STH) og dens hjemsted er Thisted Kommune.

§2

Klubbens formål er at fremme interessen for ridesport og dygtiggøre medlemmerne heri, ved dels at være medvirkende til at skaffe bedst og billigst mulighed for medlemmernes undervisning og deltagelse i ridekonkurrencer af forskellig art, og ved dels gennem tilrettelæggelse af ridestævner, skovture, ryttersammenkomster og andre arrangementer at søge kammeratskab mellem ryttere fremmest muligt. Herudover skal klubben medvirke til ved foredragsvirksomhed m.v. at oplære ungdommen i alt vedrørende hestens pleje og brug. 

§3

Sportsrideklubben Thisted er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idræts Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§4

I klubben kan der optages aktive, passive og junior medlemmer. Unge mennesker kan kun optages som junior medlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Overførsel til seniormedlem – aktiv eller passiv – sker pr. 1/1 efter det fyldte 18 år. 

Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i de ridesportslige aktiviteter. 

Samtlige medlemmer over 14 år har stemmeret, jævnfør dog § 7. For medlemmer under 14 år på datoen for afholdelse af general forsamling, kan stemmeret udøves af en forælder.

Indmeldelse sker ved henvendelse til et af bestyrelsens medlemmer eller til ridelæreren. 

Udmeldelse af klubben kan kun ske med virkning pr. 1/1 eller 1/7, dog med mindst én måneds varsel. Udmeldelsen skal ske skriftligt til et af bestyrelsens medlemmer eller til ridelæreren. 

Efter bestyrelsens bestemmelser kan medlemmer, der ved udøvelse af deres sport har gjort sig skyldig i overtrædelse af sportslige regler m.v. enten idømmes karantæne af bestyrelsen eller bestyrelsen kan indstille vedkommende til eksklusion af klubben. Eksklusionen skal godkendes på en ordinære eller ekstraordinær generalforsamling. 

§5

Kontingentet for det kommende år for

 • aktive medlemmer over 18 år.
 • juniormedlemmer.
 • passive medlemmer.

Godkendes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen. Kontingentet skal opkræves i januar og juli måned. Ved kontingentrestancer udover 1 måned efter opkrævnings-tidspunktet kan bestyrelsen slette vedkommende medlem, der dog skal underrettes herom. Medlemmer, der er slettet på grund af kontingentrestance, kan kun optages igen mod, at samtlige restancer indbetales.

§6

På generalforsamlingen, der er klubbens højeste myndighed, afgøres beslutningerne ved simpelt stemmeflertal – jævnfør dog §12. Afstemninger foregår ved skriftlig afstemning. 

Generalforsamlingen skal, så vidt det er muligt, afholdes inden udgangen af marts måned.

I tilfælde af at udefrakommende omstændigheder umuliggør afholdelse af generalforsamling med fysisk fremmøde, kan generalforsamlingen afholdes som online møde.

Tid og sted samt dagsorden for generalforsamlingen skal ske ved

 • mail til klubbens medlemmer (såfremt der er oplyst en mailadresse),
 • opslag på klubbens hjemmeside/sider på øvrige sociale medier samt ved
 • ophængning af oplysningerne i klubbens lokaler

med varsel på 14 dage.

Forslag, der ønskes behandlet og sat under afstemning på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamling skal foretages: 

 1. Valg af dirigent 
 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab samt budget for det kommende klub-år for STH.  
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 juniormedlemmer. 
 5. Valg af revisor hvert 2. år 
 6. Behandling af indkomne forslag 
 7. Eventuelt 

§7

Klubbens anliggender varetages af en af generalforsamlingen, blandt medlemmerne, valgt bestyrelse. Bestyrelsen skal være på 7 medlemmer heraf 2 juniormedlemmer. 

Bestyrelsens juniormedlemmer vælges af og blandt klubbens juniormedlemmer uanset alder (5 – 18 år). Juniormedlemmer vælges for 1 år ad gangen. 

Bestyrelsens øvrige medlemmer vælges for 2 år ad gangen. Hvert år afgår således skiftevis 2 og 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand, sekretær, kasserer. I tilfælde af vakance for et bestyrelsesmedlem indtræder den på generalforsamlingen 1. Valgte suppleant, derefter 2. Valgte suppleant til bestyrelsen. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i resten af det afgåede medlems valgperiode. Så frem suppleanternes pladser er vakante, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. 

Bestyrelsen er berettiget til blandt klubbens medlemmer at nedsætte udvalg, hvis myndighed i nævnte udvalgsarbejde er at sidestille med et bestyrelsesmedlem. 

§8

Bestyrelsen sammentræder på et forlangende af et bestyrelsesmedlem, der dog er pligtig til at oplyse, hvilket/ hvilke emner han/hun ønsker behandlet. 

Bestyrelsesmøder bør altid varsles med en rimelig frist. 

Alle bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende og i formandens fravær næstformanden. Bestyrelsen er dog kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er mødt og kan deltage i afstemningen. 

Sekretæren indfører i en protokol et kortfattet referat af forhandlingerne på bestyrelsesmøder, generalforsamling m.v. og underskrives af bestyrelsen. 

§9

Klubben tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes klubben af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og bør herudover bidrage til, klubben får størst muligt tilskud til billiggørelse af medlemmernes undervisning m.v. Bestyrelsen eller de af denne nedsatte udvalg træffer enhver bestemmelse om klubbens aktiviteter og virke i øvrigt. 

Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser. 

§10

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

§11

Klubbens regnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revisorerne vælges for 2 år. Genvalg kan finde sted.

§12

Til vedtagelse af beslutninger, der går ud på ændring af klubbens vedtægter eller klubbens opløsning eller dennes sammenslutning med en anden klub eller forening, kræves at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og at mindst 2/3 af de mødte medlemmer stemmer for forslaget.

Er på generalforsamlingen ikke 2/3 af samtlige stemmeberettigede medlemmer repræsenteret, men forslaget i øvrigt vedtages af 2/3 af de mødte stemmeberettigede medlemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage og med det i §6 nævnte varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages uden hensyn til størrelsen af det repræsenterede medlemstal, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Ved klubbens opløsning skal eventuelle aktiver tilfalde ridesportslige aktiviteter i Thy.

§13

Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 25% af medlemmerne skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling indvarsles, som nævnt §6, og i tilfælde af, at medlemmer har forlangt den, senest en måned efter det skriftlige krav.

Indkaldelse til ekstraordinær generelforsamling skal ske med samme varsel og på samme medier som ved den ordinære generalforsamling jf. §6.

Vedtaget 13.5.1976.

Revideret ved:

 • ekstraordinær generalforsamling 31.8.1987
  • generalforsamling 18.2.1991
  • ekstraordinær generalforsamling 9.1.1996
  • ekstraordinær generalforsamling 15.8.2001
  • ekstraordinær generalforsamling 8. marts 2017 
  • ekstraordinær generalforsamling 2. maj 2021
  • ekstraordinær generalforsamling 4. april 2022

Støt dem der støtter os

Sparekassen Thy
Nord-Vest Box
Land-Og-Fritid
RSM Thisted revision og rådgivning
Nordvesttelt og Serviceudlejning